Zakres usług

Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Rozwody i separacje
 • Powierzenie władzy rodzicielskiej nad dziećmi
 • Ustalenie kontaktów z dziećmi
 • Dochodzenie i egzekucja alimentów
 • Rozdzielność majątkowa
Prawo cywilne
 • Reprezentowanie Klientów w sprawach o zapłatę oraz unieważnienie umów kredytów denominowanych i indeksowanych do waluty CHF
 • Sporządzanie umów cywilnoprawnych, zmian umów, porozumień o ich rozwiązaniu oraz oświadczeń o wypowiedzeniu czy odstąpieniu od umowy
 • Reprezentowanie Klientów w negocjacjach przy zawieraniu, zmienianiu i rozwiązywaniu umów cywilnoprawnych
 • Dochodzenie zapłaty i windykacja należności
 • Dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia
 • Reprezentowanie Klientów w postępowaniu egzekucyjnym
 • Podział majątku wspólnego
  Prawo nieruchomości
  • Analiza przedwstępnych umów sprzedaży nieruchomości oraz umów sprzedaży nieruchomości
  • Udział w negocjacjach związanych ze sprzedażą nieruchomości i zawieraniem umów deweloperskich
  • Reprezentowanie Klientów u notariusza
  • Sporządzanie, zmiana i rozwiązywanie umów dotyczących nieruchomości, w tym lokalowych
  Prawo gospodarcze
  • Obsługa prawna przedsiębiorców
  • Sporządzanie umów gospodarczych, aneksów, porozumień, oświadczeń o wypowiedzeniu i odstąpieniu od umowy
  • Dochodzenie roszczeń z tytuły niewykonania lub nienależytego wykonania umów gospodarczych
  • Windykacja należności
  • Przygotowywanie opinii prawnych

   

  Prawo międzynarodowe
  • Rozwody międzynarodowe
  • Sprawy o uprowadzenie i zatrzymanie dziecka na podstawie Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę sporządzonej w Hadze dnia 25 października 1980 r.

  Prawo karne
  • Obrona oskarżonych przed organami ścigania i w postępowaniu sądowym
  • Reprezentacja pokrzywdzonych
  • Dochodzenie naprawienia szkody lub zadośćuczynienia