Czasami decyzje rodziców nieodwołanie wpływają na życie ich małoletnich dzieci. Tak się dzieje m. in. w przypadku bezprawnego uprowadzenia bądź zatrzymania dziecka przez rodzica w kraju innym niż ojczysty. Ważne, aby w tak trudnej dla całej rodziny sytuacji swoje zdanie mogły wyrazić małoletnie dzieci, szczególnie wtedy, gdy jedno z rodziców nie szanuje ich zdania i woli. Zgodnie z art. 13 Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę sporządzonej w Hadze dnia 25 października 1980 roku (dalej: „Konwencja haska”) władza sądowa lub administracyjna może również odmówić zarządzenia powrotu dziecka, jeżeli stwierdzi, że dziecko sprzeciwia się powrotowi oraz że osiągnęło ono wiek i stopień dojrzałości, przy którym właściwe jest uwzględnienie jego opinii.

Brawo dla Sądu Okręgowego w Krakowie, który liczy się ze zdaniem małoletnich dzieci, wskazując, że małoletnie mają prawo do posiadania własnych celów i planów tak samo jak dorośli. Orzeczenie Sądu oparte na powołanym art. 13 Konwencji haskiej wywołuje zadowolenie również w kontekście respektowania praw dziecka.

Zapadłe w niniejszej sprawie postanowienie o odmowie zarządzenia powrotu dzieci nie jest prawomocne. Strona przegrana może wnieść apelację, co z dużym prawdopodobieństwem uczyni. Ciekawe jednak czy Sąd Apelacyjny w Warszawie, który będzie właściwy do rozpoznania sprawy, podzieli zapatrywania Sądu Okręgowego w Krakowie. Mam ogromną nadzieję.